Về công ty Fact-Link Việt Nam


Fact-Link Việt Nam được vận hành bởi TOKYO DEVELOPMENT CONSULTANTS (VN) CO., LTD. Công ty được thành lập bởi ông Hitoshi Sato, người đồng sáng lập nên công ty TNHH Fact Link Marketplace hoạt động qua website fact-depot.com.

Fact-Link Việt Nam là một trang web giới thiệu các công ty liên quan đến sản xuất đặt tại Việt Nam. Ban đầu Fact-Link Việt Nam được thiết lập như là một trang cổng thông tin cho các nhà sản xuất Nhật Bản tại Việt Nam. Trong tương lai gần, Fact-Link sẽ cung cấp dịch vụ hỗ trợ các nhà sản xuất như là một mạng lưới mở rộng phạm vi liên kết giữa các công ty trong nước và nước ngoài với các công ty Nhật Bản.

Fact-Link Việt Nam đã và đang cung cấp những thông tin giới thiệu doanh nghiệp cho các công ty đăng ký thành viên trên website. Những thông tin được hiển thị là những thông tin cơ bản của doanh nghiệp như mô tả doanh nghiệp, sản phẩm & dịch vụ, vị trí, thông tin liên hệ và những thông tin liên quan đến sản xuất như nhà xưởng khu công nghiệp.

    Khách hàng có thể tự mình cập nhật những thông tin cơ bản cũng như chèn hình ảnh, bài giới thiệu và bài PR cho doanh nghiệp mình

    Có thể đăng ký và thay đổi thông tin dễ dàng 24/7, bất cứ lúc nào từ màn hình giao diện quản lý

    Trang đăng thông tin được phân loại theo ngành nghề sản xuất tại Việt Nam với sự tiếp cận đa dạng chằng hạn như khu công nghiệp, vùng miền, ngành nghề .v.v. và có thể được tìm thấy dễ dàng bằng cách sử dụng chức năng tìm kiếm. Điều này sẽ hướng người dùng đến trang của bạn 1 cách chính xác.


Fact-Link Vietnam is operated by TOKYO DEVELOPMENT CONSULTANTS (VN) CO., LTD. which is established by Hitoshi Sato who co-founded Fact Link Marketplace Co.,LTD which operates fact-depot.com. 

Fact-Link Vietnam is an epoch-making site for company introduction related to manufacturing placed in Vietnam. Initially it has set up as a portal site for Japanese manufacturing in Vietnam, in near future we will offer service of supporting manufacturing as wide range of network connect local and foreign-affiliated company with Japanese company. 

Fact-Link Vietnam has been providing beneficial company information to the customers that have registered already. Appeared informations are basic information such as Business Description, Products & Services, Location, Contact address and also information relevant to manufacturing, such as Industrial Estate.

    Update basic information and insert image of picture, introduction and PR by your own.

    Able to change 24H/365days from management screen refer to registration and company profile.

    Easy search, making use of search function. It is classified as Industry, Province, Industrial Estate.