Thông tin tài khoản ngân hàng

NGÂN HÀNG VIETCOMBANK (VCB)

Tên tài khoản : CONG TY TNHH FACT-LINK MARKETPLACE

Số tài khoản : 0071001200770

Chi nhánh ngân hàng : VCB - TP. HO CHI MINH 


NGÂN HÀNG Á CHÂU (ACB) 

Tên tài khoản : CONG TY TNHH FACT-LINK MARKETPLACE

Số tài khoản : 248000929

Chi nhánh ngân hàng : ACB - LE VAN SY 


NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM (BIDV)

Tên Tài khoản : CONG TY TNHH FACT-LINK MARKETPLACE

Số tài khoản : 1860075482

Chi nhánh ngân hàng: BIDV – CN HAM NGHI - TP. HO CHI MINH